แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

แบบคำร้องขอย้าย

บันทึกขอย้ายสับเปลี่ยน

การลาออกจากราชการ

แบบขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ

คำร้องขอหนังสือรับรอง

หนังสือมอบหมายยืม ก.พ7

แบบคำขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด

แบบคำขอเพิ่มวุฒิทางการศึกษา

แบบคำขอปริมาณงานสถานศึกษา