ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัด สพฐ. 

ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น

ย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

การคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ