การประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน การประชุมมีจุดประสงค์เพื่อให้การจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยคณะกรรมการทุกท่านร่วมกันพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) และ ก.ค.ศ. อย่างเคร่งครัด