ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย และจัดลำดับตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดที่กำหนด ครั้งที่ 2

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประธานกรรมการตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย และจัดลำดับตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดที่กำหนด พร้อมด้วย นายชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 35  และ นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ร่วมกันพิจารณาข้อมูลย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. 2564 ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  7  กันยายน  2564