ประชุมคณะทำงานจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564